Aktualni projekti

Pročistač otpadnih voda Osijek

NARUČITELJ: VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek
IZVOĐAČ: Zajednica ponuditelja GRADNJA d.o.o. Osijek, Degremont Francuska,
PROJEKT: Operativni program Okoliš 2007-2013: Projekt poboljšanja vodokomunalne infrastrukture Grada Osijeka,
NADZOR: Zajednica ponuditelja WYG Savjetovanje d.o.o. Zagreb, FCG International Ltd. Finska i Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek,
LOKACIJA: istočno od grada Osijeka, u blizini naselja Nemetin

ROK IZVOĐENJA RADOVA: 49 mjeseci od čega je 8 mjeseci rok za dovršetak projektiranja i ishođenja dozvola, nakon toga 19 mjeseci za izgradnju i testove prije i pri puštanju u rad, 10 mjeseci pokusnog rada i 12 mjeseci za Razdoblje za obavještavanje o nedostacima
VRIJEDNOST: 222.079.499,95 kn (sa PDV-om)
UVJETI UGOVORA: FIDIC – Uvjeti ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima izvođača, izdanje 1999, tzv. Žuta knjiga
KAPACITET UREĐAJA: 170.000 ES s trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda

 

OPIS RADOVA:

  • ukupna površina zahvata iznosi 165.000 m2
  • radovi uključuju projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnju, dobavu i ugradnju opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testove po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad, pokusni rad i razdoblje za obavještavanje o nedostacima), te sve vezane poslove uključivo pripremne terenske radove, te izgradnju riječne obaloutvrde
  • izgradnja Postrojenja uključuje također i pripremu terena i svih pomoćnih sadržaja, kao što su upravne i kontrolne zgrade, upravljačka sredstva, krajobrazno uređenje lokacije Postrojenja, nabavu i dobavu svih komunalnih usluga, konstrukciju prilazne ceste te unutarnjih prometnih površina, opskrbu vodom, radionice za popravke, površina za odlaganje, manipulativne i parkirališne površine, ulaznu crpnu stanicu, ispusnu građevinu i ostalo
  • predviđeni objekti: 1. Gruba rešetka, 1.a Preljev, 2. Izlazna crpna stanica – postojeća, 3. Predtretman, 3.a Ulazna crpna stanica, 3.b Automatska fina rešetka, 3.c Obrada mulja i septičkih jama, 3.d Odvajač i ispirač pjeska, 3.e upravljačka soba, 4. Razdjelna komora, 5-6 Sedipac 3D, - Pjeskolov i mastolov, - Primarno taloženje, 7. Komora mjerača protoka, 8.a Razdjelna komora biološke linije, 8.b Razdjelna komora taložnika, 9. Biološki taložnici, 10. Zgrada puhala iupravljačka soba, 11. Spremište i doziranje FeCl3, 12. Sekundarni taložnici, 12.a RAM i VAM crpna stanica, (RAM – reciklirajući aktivni mulj), (VAM – višak aktivnog mulja), 12.b izlazna komora (tehnološka voda, uzorkovanje, protupožarna crpna stanica), 13. Mjerna komora, 14. Dinamički uguščivać mulja, 15. Primarni gravitacijski uguščivać, 15.a Mješač ugušćenog mulja, 16. Anaerobni digestor, 16.a Termoenergetski blok, 17. Sekundarni gravitacijski uguščivać, 17.a Sekundarna crpna stanica mulja, 18. Zgrada za obradu mulja, 18.e Crpna stanica filtrata, 19. Obrada zraka, 20. Plinska baklja, 21. Spremnik plina, 22. Transformatorska stanica postojeća, 22.a Nova transfomatorska stanica, 23. Radionica i garaža, 24. Upravna zgrada, 25. Dizel električni agregat
 
 
 
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Osijeku Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Osijeku
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Osijeku