Aktualni projekti

Pročistač otpadnih voda Grada Vukovara

NARUČITELJ: Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar
IZVOĐAČ: Zajednica ponuditelja GRADNJA d.o.o. Osijek, SOKOL d.o.o. Vinkovci,
PROJEKT: Operativni program Okoliš 2007-2013: Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara (Projekt Vukovar),
NADZOR: Zajednica ponuditelja SAFEGE d.o.o. i INSTITUT IGH d.d.,
LOKACIJA: Grad Vukovar, desna obala rijeke Dunav, lokacija „Petri Skela“

ROK IZVOĐENJA RADOVA: 49 mjeseci od Datuma početka od čega je 8 mjeseci rok za dovršetak projektiranja i ishođenja dozvola, nakon toga 21 mjesec za građenje, testiranja prije i pri puštanju u rad i puštanje Postrojenja u pogon, 6 mjeseci pokusnog rada, 1 mjesec za izdavanje Potvrde o preuzimanju, 12 mjeseci za Razdoblje za obavještavanje o nedostacima i 1 mjesec za izdavanje Potvrde o ispunjenju Ugovora
UVJETI UGOVORA: FIDIC – Uvjeti ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima izvođača, izdanje 1999, tzv. Žuta knjiga
KAPACITET UREĐAJA: 42.000 ES s trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda
VRIJEDNOST RADOVA: 147.692.689,13 kn (sa PDV-om)

 

OPIS RADOVA:

  • radovi uključuju projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnju, dobavu i ugradnju opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testove po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad, pokusni rad i razdoblje za obavještavanje o nedostacima), te sve vezane poslove uključivo pripremne terenske radove, te izgradnju riječne obaloutvrde
  • izgradnja Postrojenja uključuje također i pripremu terena i svih pomoćnih sadržaja, kao što su upravne i kontrolne zgrade, upravljačka sredstva, krajobrazno uređenje lokacije Postrojenja, nabava i dobava svih komunalnih usluga, izgradnja pristupne prometnice, glavnog dovodnog kolektora i druge kabelske i cijevne infrastrukture, unutarnjih prometnih površina, opskrbu vodom, radionice za popravke, površina za odlaganje, manipulativnih i parkirališnih površina, ulaznu crpnu stanicu, ispusnu građevinu i ostale objekte te nasipavanje terena Postrojenja, izgradnju obaloutvrde i potpornog zida te izgradnju zaštitnog gabionskog zida prema lesnoj gredi
  • predviđeni objekti: Gruba rešetka, Ulazna crpna stanica, Fina rešetka i komore pjeskolova (kombinirana stanica), Jedinice za prihvat septičkog mulja, Jedinica za prihvat otpadne kanalizacijske vode/sedimentacije, Mjerač protoka, SBR – spremnik, Odljev otpadnih voda (postojeća crpna stanica), Građevina puhala, Precipitacija fosfora, Spremnik stabiliziranog mulja, Uguščivač mulja, Dehidracija mulja, Pripremna jedinica procesne vode, Skladište procesne vode, Radna građevina (upravna zgrada, radionica, itd.), Ostala tražena infrastruktura
 
 
Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Vukovara Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Vukovara
Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Vukovara