Aktualni projekti

Luka Vukovar

NARUČITELJ: Hrvatske vode
IZVOĐAČ: Zajednica ponuditelja Vuka d.d. Osijek, GRADNJA d.o.o. Osijek i GIS d.o.o. Osijek,
PROJEKTANT: Hidroing d.o.o Osijek,
NADZOR: VAL-ING d.o.o. Valpovo,
LOKACIJA: Grad Vukovar, desna obala Dunava od rkm 1333+000 do rkm 1335+000

ROK IZVOĐENJA RADOVA: 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora
VRIJEDNOST RADOVA: 15.450.600,49 kn (uključivo PDV)

 

OPIS RADOVA:

 
 
Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - Luka Vukovar Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - Luka Vukovar Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - Luka Vukovar
Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - Luka Vukovar Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - Luka Vukovar
Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - Luka Vukovar