Danas smo potpisali ugovor u sklopu Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara (Projekt Vukovar) sa naručiteljem Vodovod grada Vukovara d.o.o.

Radovi uključuju projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnju, dobavu i ugradnju opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testove po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad, pokusni rad i razdoblje za obavještavanje o nedostacima), te sve vezane poslove uključivo pripremne terenske radove, te izgradnju riječne obaloutvrde. Riječ je o investiciji vrijednoj više približno 150 milijuna kuna koja će se izvoditi iduće 4 godine. U ovaj projekat ušli smo sa našim partnerom, tvrtkom Sokol d.o.o. Vinkovci.

Više informacija o samom projektu i tijek izvođenja radova, možete pratiti na linku.